Strona / Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ŻŁOBKA

obowiązuje od 1.10.2016 r.

1. Niepubliczny Żłobek „Akademia Odkrywców” mieści sięna os. Leśnym w Koziegłowach.

2. Niepubliczny Żłobek „Akademia Odkrywców” zajmuje się sprawowaniem profesjonalnej opieki wychowawczo - edukacyjnej i zdrowotnej nad dziećmi na czas pracy rodziców lub opiekunów będących mieszkańcami gminy Czerwonak.

3. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3-lat na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz zgodnie z przyjętymi kryteriami naboru wychowanków (Załącznik nr 1)

4. Niepubliczny Żłobek „Akademia Odkrywców” zapewnia zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka i dostosowane do wieku zajęcia: edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.

5. Żłobek „Akademia Odkrywców” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (Załącznik nr 2)

7. Ramowy rozkład dnia pracy żłobka dostosowany jest do założeń programowych, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

8. Wszystkie ważne informacje na temat działalności żłobka umieszczane są w kąciku dla rodziców w szatni żłobka

9. Rodzice są zobowiązani do współpracy z opiekunami żłobka w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

10. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o dziecku oraz wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka.

11. W razie potrzeby konsultacji rodzic/prawny opiekun/ umawia się wcześniej z wychowawcą lub dyrektorem.

12. Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 8.00, a odbierane do godziny 17.00. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 17:00. W przypadku odebrania dziecka po umówionej godzinie Rodzice dodatkowo opłacają opiekunowi koszt opieki nad dzieckiem (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę). REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ŻŁOBKA

13. Do żłobka rodzice przyprowadzają tylko zdrowe dzieci - bez infekcji bakteryjnych i wirusowych .

14. Po każdej nieobecności dziecka dłuższej niż 3 dni, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie informujące o przebytej chorobie oraz aktualnym stanie zdrowia dziecka.

15. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar i inne, opiekun lub wychowawca ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji wśród innych dzieci.

16. Jeśli u dziecka w czasie pobytu w Żłobku, pojawią się oznaki choroby takich jak: kaszel, katar, itp., rodzice są zobowiązani zabrać dziecko w jak najkrótszym czasie od powiadomienia i zasięgnąć porady lekarza.

17. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w obuwie zamienne (kapcie), ubranie na zmianę, piżamę, pieluchy, chusteczki nawilżające, krem, ulubioną zabawkę, smoczek jeśli dziecko używa ( podpisany imieniem i nazwiskiem), mleko modyfikowane według indywidualnych potrzeb dziecka, butelkę.

18. O przewidywanym wcześniej i uzasadnionym spóźnieniu dziecka Rodzice powiadamiają opiekuna lub dyrektora telefonicznie do godziny 9.00 danego dnia.

19. Ze żłobka dzieci odbierane są przez rodziców, opiekunów lub inne osoby dorosłe posiadające upoważnienie (Załącznik 3).

20. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia Żłobka o tym fakcie

21. Dzieci mają ubezpieczenie NNW, które obowiązuje 24 godziny na całym świecie.

22. Rodzice są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020