Strona / Ogłoszenie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „Akademia Odkrywców” w Koziegłowach; nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15, którego celem jest zwiększenie w Gminie Czerwonak aktywności zawodowej 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Czerwonak liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt zakłada stworzenie we wsi Koziegłowy 24 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od października 2016 do września 2017 opieką żłobkową 24 dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Czerwonak i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Kto może się zgłosić?

Osoby (Rodzice/Opiekunowie Prawni) zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Czerwonak i opiekujące się Dzieckiem do lat 3: 

  • którym w okresie opieki nad ww. Dzieckiem kończy się umowa o pracę;
  • osoby zatrudnione na czas określony; p
  • racujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
Jak się zgłosić?

Szczegóły zasad rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Od dnia 29 września 2016 r. prowadzimy rekrutację ciągłą – do wyczerpania miejsc.

O przyjęciu do projektu osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y !!! 

Pliki do pobrania: 

;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020